A A A K K K
для людей із порушенням зору
Світлодарська міська військова адміністрація Бахмутського району Донецької області
Донецька область, Бахмутський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Світлодарської міської територіальної громади на 2022 рік

Дата: 24.03.2022 13:36
Кількість переглядів: 259

 

ЗАЯВА 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  проєкту Програми економічного і соціального розвитку Світлодарської міської  територіальної громади на 2022 рік 

1.Замовник стратегічної екологічної оцінки

Світлодарська міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області

адреса: м. Світлодарськ, пр-т. Миру, 5, Бахмутський район, Донецька область, 84792

тел.(06249) 5-72-77

e-mail: svitlodarsk.vca@dn.gov.ua

офіційний cайт: svitlo-vca.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Світлодарської міської  територіальної громади на 2022 рік  (далі –  Програми) є документом державного планування місцевого рівня, визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізовуватися місцевими органами виконавчої влади, з метою  вирішення пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення, досягнення стратегічних цілей розвитку громади у 2022 році.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів,які необхідно врахувати при підготовці Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Світлодарської міської територіальної громади.

Проєкт Програми розроблено з урахуванням законів, положень та  інших документів державного планування, а саме:

 • Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами)

Проєкт Програми враховує положення програмних документів економічного і соціального розвитку, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів України від 05.08.2020 № 695;
 • Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»
 • Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженої розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20;
 • Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 №147/5-20.

Стратегічні цілі Програми:

1.Оновлена, конкурентоспроможна економіка.

2.Якість життя та людський розвиток.

3.Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів.

4.Екологічна безпека та збалансоване природокористування.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Програма економічного і соціального розвитку Світлодарської міської  територіальної громади на 2022 рік  охоплює наступні види господарської діяльності: розвиток земельних відносин; інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури; житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру; впровадження заходів територіального планування; освіту; охорону здоров’я; фізичне виховання та спорт; культуру і туризм; охорону навколишнього природного середовища.

Програмою передбачено реалізацію заходів та проєктів, спрямованих на усунення та пом’якшення дії чинників, шкідливих для навколишнього природного середовища та здоров’я населення, забезпечення екологічної безпеки, відтворення та підтримання у належному стані природних ресурсів громади, відновлення та модернізація мереж інженерної інфраструктури, розвиток системи поводження з твердими побутовими и промисловими відходами та інше.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до Програми є:

 • не надійне функціонування очисних споруд та поліпшення якості очищення стічних вод;
 • недостатня кількість озеленення населених пунктів для зниження навантаження на атмосферне повітря та  покращення екологічного стану населених пунктів;
 • не удосконалена система збору та перероблення твердих побутових відходів;
 • низький рівень екологічної освіти і виховання.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’янаселення.

Зважаючи на географічне положення території Світлодарської міської ТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очкуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проект Програми не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми. Загальною альтернативою Програми є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дана Програма не затверджується.

Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках СЕО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та  їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на плановий характер  Програми, яка  є одним з головних документів економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документа відіграють методи стратегічного аналізу. Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв'язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації завдань Програми.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність завдань Програми загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку,  які мають вирішуватись  відповідно до мети Програми.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документу державного планування, виконання яких передбачається у 2022 році.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків для довкілля, визначених законодавством за основними пріоритетними напрямками:

 • раціональне використання водних ресурсів;
 • відтворення та підтримання природних рослинних ресурсів у належному стані; 
 • удосконалення системи збору твердих побутових відходів;
 • залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування та освіту населення, дотримання природного законодавства у сфері фінансового забезпечення щодо екологізації господарської діяльності та охорони природи.

Повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Світлодарської міської територіальної громади на 2022 рік, подаються до відділу економіки Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області за адресою:

м.Світлодарськ, пр-т. Миру, 5, Бахмутський район, Донецька область, 84792.

Відповідальна особа: провідний спеціаліст відділу економіки Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації - Оксана ГЛАЗУНОВА

контактні дані: телефон (050)660-74-64

Е-mail: svitlodarsk.vca@dn.gov.ua

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Світлодарської міської  територіальної громади на 2022 рік, тобто з 24 березня 2022 року до 07 квітня 2022 року.

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну не розглядаються.

ПРОЄКТ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВІТЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь